Projektid / Projects


Vt lähemalt: Eesti teaduse infosüsteem ETIS.
See also: Estonian Research Portal ETIS.


Rahvusvahelised projektid / International Projects

 • MMTAT11102 (1.02.2011-31.01.2013)

META-NORD - Euroopa avatud lingvistilise infrastrukuuri Balti- ja Põhjamaade haru
META-NORD - Baltic and Nordic Branch of the European Open Linguistic Infrastructure
Kohalik koordinaator / Local coordinator: Kaili Müürisep
Vt ka Põhja-Euroopa Keeletehnoloogia Assotsiatsioon / See also (Northern European Association for Language Technology, NEALT)

 • Nordic Treebank Network (2003-2004)
  Koordinaator / Coordinator: Joakim Nivre, Växjö University
  Kohalik koordinaator / Local coordinator: Heli Uibo
 • ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures
  CLARIN, the Common Language Resources and Technology Infrastructure (2006-2011)
  Kohalik koordinaator / Local coordinator: Tiit Roosmaa
 • INCO-COPERNICUS, TELRI II (1999-2002), the Trans-European Language Resources Infrastructure - II

Koordinaator / Coordinator: Wolfgang Teubert, Birmingham
Kohalik koordinaator / Local coordinator: Tiit Roosmaa

 • VMTAT 07299 (1999-2001) Vastuste ekstraheerimine elektroonilistest dokumentidest lingvistikapõhises infootsingus: WebExtrAns. Answer Extraction (AE) techniques attempt to extract the answers to the user query in a set of documents.
  Koordinaator / Coordinator: Michael Hess, Zürichi ülikool
  Kohalik koordinaator / Local coordinator: Mare Koit

HTM sihtfinantseeritav teadusteema

Target Financed Theme of the Estonian Ministry of Education and Research

 • SF0180078s08 (2008-2013)

Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine
Formalisms and efficient algorithms of natural language processing and their implementation for the Estonian language
Projekti juht / Project leader: Mare Koit
See teema on üks viiest sihtfinantseeritavast teemast, millel põhineb Eesti Arvutiteaduse Tippkeskus (2008-2015)
This is one of five target financed themes that compose the Centre of excellence in Computer Science (2008-2015)

Eesti Teadusfondi projektid / Projects of the Estonian Science Foundation

 • ETF9124 (2012-2014)

Suhtlusagendi modelleerimine ja Eesti dialoogikorpus
Modelling a Conversational Agent and the Estonian Dialogue Corpus
Projekti juht / Project leader: Mare Koit

 • ETF8558 (2011-2014)

Eestikeelse spontaanse dialoogi struktuuri loomise keelelised vahendid
The Linguistic Means of Structure Formation in Estonian Spontaneous Dialogue
Projekti juht / Project leader: Andriela Rääbis

 • ETF7503 (2008-2011)

Suhtlusstrateegiad suhtlusmudelis: eestikeelse dialoogi modelleerimine
Communicative strategies in a communication model: modelling Estonian dialogue on the computer
Projekti juht / Project leader: Mare Koit

 • ETF5685 (2004-2007)

Konversatsiooniagendi modelleerimine: eestikeelse dialoogi automaattöötluse teoreetilised ja rakenduslikud probleemid
Modelling of Conversation Agent: Theoretical and Applied Problems of Estonian Dialogue Processing
Projekti juht / Project leader: Mare Koit

 • ETF4555 (2001-2003)

Eestikeelse dialoogi modelleerimine arvutil
Modelling Estonian Dialogue on the Computer \\ Eesti dialoogikorpus
Projekti juht / Project leader: Mare Koit

 • ETF4605 (2001-2003)

Eesti keele kahetasemelise morfoloogia väljatöötamine ja keele automaattöötluseks vajalike arvutisõnastike loomine
Development of Two-Level Morphology for Estonian and the Compilation of Lexicons for Automatic Progressing of Estonian
Projekti juht / Project leader: Tiit Roosmaa

Riiklik programm Eesti keeletehnoloogia (2011-2017) (Haridus- ja Teadusministeerium)

National program Estonian Language Tecnology (Estonian Ministry of Education and Research)

 • EKT5 (2011-2013)

Eestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator / Analyser of Estonian Dialogue Pragmatics
Projekti juht / Project leader: Mare Koit

 • EKT7 (2011-2014)

Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele) / Tools for Multi-layered Annotation of Text (applied to Estonian Reference Corpus)
Projekti juht / Project leader: Kadri Muischnek

 • EKT11 (2011-2013)

Uued ressursid masintõlkes / New Resources in Machine Translation
Projekti juht / Project leader: Heiki-Jaan Kaalep

 • EKT10 (2011-2014)

Eesti Keeleressursside Keskus / Center of Estonian Language Resources
Projekti juht / Project leader: Kadri Vider

 • EKT12 (2011-2014)

Semantika vahendid eesti keelele / Resources and Tools for Estonian Semantics
Projekti juht / Project leader: Neeme Kahusk

 • EKT38 (2012-2014)

Eestikeelsete dialoogsüsteemide loomise raamistik / Framework for the Development of Estonian Dialogue Systems
Projekti juht / Project leader: Margus Treumuth

Riiklik programm Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010) (Haridus- ja Teadusministeerium)

National program for Estonian Language Technology (Estonian Ministry of Education and Research)

Riiklik programm Eesti keel ja rahvuslik mälu (Haridus- ja Teadusministeerium)

National program Estonian Language and National Memory (Estonian Ministry of Education and Research)

 • (2004-2005) Eestikeelne infodialoog arvutiga / Interactive information retrieval system for Estonian
  Projekti juht / Project leader: Mare Koit
 • (2004-2005) Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid / Development of language software based on syntactic analysis
  Projekti juht / Project leader: Tiit Roosmaa
 • Eesti keele süntaksianalüsaator ja automaatne sisukokkuvõtja ESTSUM / Syntactical analyser of Estonian and Estonian newspaper texts summarizer ESTSUM.
  Projekti juht / Project leader: Kaili Müürisep

Riiklik programm Eesti keel ja rahvuskultuur (Haridus- ja Teadusministeerium)

National program Estonian Language and National Culture (Estonian Ministry of Education and Research)