et en

This is a list of doctorate, master's and bachelor's theses that have been supervised in our research group.

PhD Theses

Informaatika / Computer Science

2017 Siim Orasmaa. „Eesti keele üldvaldkonna tekstide laia kattuvusega automaatne sündmusanalüüs“. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.

2011 Margus Treumuth. A Framework for Asynchronous Dialogue Systems: Concepts, Issues and Design Aspects. Juh. Mare Koit ja Kristiina Jokinen (Helsingi Ülikool, Tartu Ülikooli külalisprofessor).

Mark Fišel. Optimizing Statistical Machine Translation via Input Modification. Juh. Mare Koit ja Joakim Nivre (Uppsala Ülikool).

2008 Kaarel Kaljurand. Attempto Controlled English as a Semantic Web Language. Juhendajad Norbert E. Fuchs (Zürichi Ülikool) ja Kaili Müürisep.

2001 Tiina Puolakainen. Eesti keele arvutigrammatika: morfoloogiline ühestamine. Juh. Mare Koit.

2000 Kaili Müürisep. Eesti keele arvutigrammatika: süntaks. Juh. Mare Koit.

Üldkeeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics

2016 Siiri Pärkson. Dialoogist dialoogsüsteemini: partneri algatatud parandused. Juh. Mare Koit ja Renate Pajusalu.

2013 Kristel Uiboaed. Verbiühendid eesti murretes. Juh. Liina Lindström ja Kadri Muischnek.

MSc Theses

2017

Informaatika / Computer Science

Dmytro Chasovskyi. Platvorm neuromasintõlke süsteemide demonstreerimiseks ning kasutaja andmete kogumiseks. Juh. Mark Fishel

2016

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics

Kristiina Vaik. Eesti lapsekeele korpuse morfoloogilisest märgendamisest. Juh. Heiki-Jaan Kaalep ja Virve-Anneli Vihman.

2015

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics

Dage Särg. Internetikeele süntaktiline analüüs kitsenduste grammatikaga. Juh. Kadri Muischnek.

2014

Informaatika / Computer Science

Ain Uljas. Veebirakenduse loomine optimaalse eestikeelse klaviatuuripaigutuse leidmiseks. Juh. Neeme Kahusk.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics

Eleri Aedmaa. Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statistilised meetodid ühendverbide tuvastamisel. Juh. Kadri Muischnek ja Kristel Uiboaed.

2013

Informaatika / Computer Science

Katrin Jets. Tekstikorpusest kollokatsioonide tuvastaja. Juh. K. Muischnek.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics

Riin Kirt. Tasakaalus korpusel põhinevad sagedusloendid ja korpuse sõnavara ning "Eesti keele seletava sõnaraamatu" märksõnaloendi võrdlus. Juh. K. Muischnek.

2012

Informaatika / Computer Science

Sven Aller. Dialoogiaktide märgendamine Eesti dialoogikorpuses: ülevaade ressurssidest ja tarkvaraarendus. Juh. M. Koit.

2011

Infotehnoloogia / Information Technology

Karol Toompalu. Tõlkekvaliteedi hindamine. Juh. Mark Fišel.

Üldkeeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics

Raul Sirel. Poolautomaatne teadmusbaaside konstrueerimine dialoogsüsteemidele. Juh. Margus Treumuth.

2010

Informaatika (4+2) / Computer Science

Jaak Pruulmann-Vengerfeldt. Praktiline lõplikel automaatidel põhinev eesti keele morfoloogiakirjeldus. Juh. Heli Uibo.

Infotehnoloogia (3+2) / Information Technology

Harri Kirik. Keelemudelipõhised parandused statistilises masintõlkes. Juh. Mark Fišel.
Siim Orasmaa. Ajaväljendite tuvastamine eestikeelses tekstis. Juh. Margus Treumuth.

2009

Informaatika (3+2) / Computer Science

Kadri Kajaste. Eestikeelsete tekstide morfoloogiline ühestamine. Juh. Kaili Müürisep.

2008

Informaatika (3+2) / Computer Science

Aivi Kaljuvee. Nimisõnalise täiendi ja määruse eristamine statistiliste meetoditega. Juh. Kaili Müürisep.

Krista Liin. Reeglipõhine komavigade tuvastaja eestikeelsetele tekstidele. Juh. Kaili Müürisep.

Infotehnoloogia (3+2) / Information Technology

Pilleriin Mutso. Knowledge-poor Anaphora Resolution System for Estonian. Juh. Kaili Müürisep.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) 3+2 / Computational Linguistics

Kristel Uiboaed. Ühendverbid Eesti murrete korpuses. Juh. L. Lindström, K. Muischnek.

2007

Informaatika (4+2) / Computer Science

Taavet Kikas. Dialoogiaktide tuvastamine eestikeelsetes dialoogides sufiksipuude abil. Juh. M. Koit.

Infotehnoloogia (3+2) / Information Technology

Anton Ragni. Word-based Estonian speech recognition. Juh. Mare Koit.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) 3+2 / Computational Linguistics

Siiri Pärkson. Üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine telefonivestlustes: eesti infodialoogide analüüs. Juh. M. Koit.

Kadri Kerner. Sõnatähenduste ühestamise tulemuste parandamise meetodeid eesti keele jaoks. Juh. Kadri Vider.

Liisi Pool. Verbikesksete püsiühendite automaattöötlus. Juh. Kadri Muischnek.

Kaarel Veskis. Paralleelkorpused arvutilingvistikas: leksikonide genereerimine ja korpuste võrdlemine. Juh. Heiki-Jaan Kaalep

2006

Üldkeeleteaduse eriala (arvutuslingvistika) / Computational Linguistics

Helen Nigol. Voorusisesed parandused, kordused ja valestardid suulises eesti keeles: nende tuvastamine ja normaliseerimine. Juh. Heli Uibo. Diplom HTM Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

2004

Informaatika / Computer Science

Margus Treumuth. Eesti dialoogikorpus ja selle töötlemise tarkvara. Juh. Mare Koit.

Üldkeeleteaduse eriala (arvutuslingvistika) / Computational Linguistics

Liina Eskor. Dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad: eesti dialoogikorpuse analüüs. Juh. Mare Koit.

2003

Andrei Ivanov. MATHCAD TUTORIAL - interaktiivne programm tarkvarapaketi MATHCAD tundmaõppimiseks. Juh. Mare Koit ja Malle Fischer.

2002

Kaarel Kaljurand Automaatne terminite tuvastamine. Juh. Kaili Müürisep.


Bakalaureusetööd / BSc Theses

2017

Informaatika / Computer Science
Vitali Kuzmin. Item2Vec lähenemine soovitussüsteemi jaoks Juh. Carlos Bentes, Mark Fišel.
Reio Laabus. Sõltuvussüntaksi puudest semantiliste propositsioonide leidmine Juh. Kairit Sirts.
Elina Pankrašin. Eesti Wordneti visualiseerimine Juh. Sven Aller, Heili Orav.
Kaspar Papli. Morfeemiteadlik sõnaosade segmenteerimine neuromasintõlke jaoks Juh. Mark Fišel.
Martin Peedosk. Eesti keele digitaalsete ressursside ja tehnoloogiate rakendamine teksti lihtsustamise programmis Juh. Sven Aller, Kadri Vare.
Kaarel Sõrmus. Kantseliidi-ja paronüümituvastaja Juh. Krista Liin.
Jaan Teppo. Ajaväljendid Vikipeedia biograafilistes artiklites Juh. Siim Orasmaa.
Silver Vapper. Murdekeele kirjakeelestamise metoodikad Juh. Heiki-Jaan Kaalep.
Leiger Virro. Emotsioonide tuvastamine ja väljendamine 3D suhtlusagendi poolt Juh. Sven Aller.

2016

Informaatika / Computer Science
Ardi Aasmaa. Reeglid dialoogsüsteemile – eesti keele praktiseerimise vahend eesti keele õppijatele Juh. Siiri Pärkson ja Neeme Kahusk.
Sabiina Haiba. Kuidas on netikeel muutunud aastatel 2001-2008? Juh. Heiki-Jaan Kaalep.
Ando Haldna. Emotikonide tuvastamine tekstis. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.
Anneliis Halling. Eesti keele keeleressursse kasutav õppeprogramm käänete õppimiseks. Juh. Sven Aller.
Ann Lember. Eesti viipekeele õpiprogramm. Juh. Sven Aller.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika)/ Computational Linguistics
Helen Kaljumäe. Korpuse analüüsi programmide testimine eestikeelse korpuse põhjal. Juh. Kadri Muischnek ja Kristel Uiboaed.
Liisi Torga. Mitte-projektiivsed laused eesti keele sõltuvuspuude pangas. Juh. Kadri Muischnek.

2015

Informaatika / Computer Science
Jane Jürgenson. Meetodite võrdlus automaatses õigekirjavigade paranduses. Juh. Margus Treumuth.
Margus Ojanurme. Kohanemisvõimelise dialoogsüsteemi prototüüp. Juh. Margus Treumuth.
Maiko Plinte. Anagrammide genereerija eesti keele jaoks. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika)/ Computational Linguistics
Kristian Kankainen. Leksikograafi abivahend kakskeelse sõnastiku sõnavastete semantiliseks korrastamiseks paralleelkorpuse põhjal. Juh. Arvi Tavast.

2014

Informaatika / Computer Science
Gerth Jaanimäe. Eesti framenet'i viimine MySQL'i. Juh. Neeme Kahusk.
Mari-Liis Oldja. Mäkketõusu algoritm ja selle variandid kahe probleemi näitel. Juh. M. Koit.
Andreas Orlo. Jalgpalli Frameneti tõlkimine eesti keelde ja jalgpalli tekstikorpuse koostamine. Juh. Neeme Kahusk.
Pihel Saatmann. Käeliigutuste tuvastamine ja jälgimine videosalvestistes. Juh. Kristiina Jokinen.
Lauri Tammeveski. Eestikeelse jalgpalli-alase tekstikorpuse automaatne märgendamine jalgpalli-alase Frameneti abil. Juh. Neeme Kahusk.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika)/ Computational Linguistics
Kristjan Link. Uue meedia tekstide sagedussõnastik ja selle võrdlus kirjakeele sagedussõnastikuga. Juh. Kadri Muischnek.
Birgitta Ojamaa. Tartu Ülikooli üliõpilaste tagasiside hoiakute analüüs. Juh. Sven Laur.
Kristiina Toots. Netikeele metagraafia. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.

2013

Informaatika / Computer Science
Pavel Tomozov. Crossword Construction Using Constraint Satisfaction and Simulated Annealing. Juh. M.Koit.
Kristi Zirk. Reeglipõhine ühestaja eesti keele jaoks. Juh. Neeme Kahusk.
Erich Jagomägis. Erinevad meetodid ja nende võrdlus rändkaupmehe probleemi lahendamisel. Juh. M. Koit.
Ando Paju. UTF-8 kodeeringu toe lisamine programmile Lingua::Ident. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.

Infotehnoloogia / Information Technology
Mihkel Alavere. Uue dialoogsüsteemi loomine veebipõhiste dialoogsüsteemide raamistiku abil. Juh. Margus Treumuth.
Pille Pärn. Ubuntu skeemiredaktori Dia lokaliseerimine eesti keelde. Juh. Neeme Kahusk.
Uku Raudvere. Lihtsate eesti keele grammatika reeglite tuletamine korpusest geneetilise algoritmiga. Juh. M.Koit.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics
Kristian Kankainen. Leksikograafi abivahend kakskeelse sõnastiku sõnavastete semantiliseks korrastamiseks paralleelkorpuse põhjal. Juh. Arvi Tavast.

2012

Informaatika / Computer Science
Helen Kask. Pseudolocalization Realization for Skype Software. Juh. Krista Liin.
Indrek Klanberg. Eesti-inglise masintõlke mudeli ümberpööramine inglise-eesti suunale. Juh. M.Fišel.
Tõnis Nurk. Markovi peitmudelitel põhineva häälemudeli loomine eestikeelse kõnesünteesi jaoks. Juh. Meelis Mihkla (EKI).
Imre Purret. Suhtlustreener. Juh. M.Koit.
Taivo Teder. Iteratiivse pikendamise algoritmi rakendamine ja hindamine otsinguprobleemi lahendamisel. Juh. M.Koit

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics
Karin Kungla. Hüperonüümiasuhe Eesti Wordnetis. Juh. Heili Orav.
Dage Särg. Internetikeele automaatse morfoloogilise ühestamise kvaliteedi uuring. Juh. Kadri Muischnek.

2011

Informaatika / Computer Science
Raigo Kodasmaa. Infootsingus kasutatavad loomuliku keele töötluse tehnikad. Juh. M. Koit.
Tiit Käbin. Eestikeelsete dialoogide kogumise veebirakendus. Juh. M. Koit.
Edgar Tamm. Käikude järjestuse ja hinnangufunktsiooni mõju alfa-beeta otsingule kahe mängu näitel. Juh. M. Koit.
Anti Torp. Eestikeelsetest tekstidest akronüümide ja nende vastete ekstraheerimine. Juh. M. Koit.
Siim Viiklaid. Histoloogiasõnastiku teisendamine TBX-kujule. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.

Infotehnoloogia / Information Technology
Rauno Kiss. Intelligentne assistent argumenteerimise harjutamiseks. Juh. M. Koit.

2010

Informaatika / Computer Science
Sven Aller. Loomulikus eesti keeles suhtlus avalike veebiteenustega. Juh. Margus Treumuth.
Ivar Virusiim. Pimeotsingu algoritmid ja ühe peamurdmisülesande lahendamine. Juh. M.Koit.

Infotehnoloogia / Information Technology
Joel Edenberg. Edelaraudtee tehisintellekt. Juh. M.Koit

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics
Kaidi Lõo. Püsiühendid ja liitsõnad wordnet-tüüpi tesauruses. Juh. Heili Orav.
Karen Runthal. Masintõlge eesti keelest inglise keelde: ülevaade meetoditest, tõlkesüsteemide testimine, küsitluse analüüs ja ettepanekud. Juh. M. Koit.

2009

Informaatika / Computer Science
Anna Agafonova. Evaluation of Spoken Dialogue Systems: Case Study on the CMU System Data. Juh. Kristiina Jokinen.

Infotehnoloogia / Information Technology
Karol Toompalu. Dialoogsüsteemide hindamine. Juh. M. Koit

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics
Riin Kirt. Inimesega seotud hierarhiapuu eesti wordnetis. Juh. Heili Orav.
Raul Sirel. Kohaldatava teadmisbaasiga eestikeelne dialoogisüsteem. Juh. Margus Treumuth.
Olga-Annikki Villem. ILI-kirjete lisamine Eesti wordnetti ja selle käigus ilmnenud automaatselt genereeritud sünohulkade probleemkohad. Juh. Kadri Kerner.

2008

Informaatika (3-a) / Computer Science
Katrin Lomp. Küsimuste automaatne klassifitseerimine võimalike vastuste alusel. Juh. M. Koit.
Siim Orasmaa. Ajaväljendite tuvastamine eestikeelses tekstis. Juh. M. Treumuth.
Katrin Rõigas. Morfoloogilise korpuse teisendamine XML kujule. Juh. K. Muischnek.

Infotehnoloogia (3-a) / Information Technology
Katrin Jets. Veebiinfosüsteem lennuinfo vahendamiseks dialoogi vormis. Juh. M.Koit.
Harri Kirik. Juhendamata morfoloogia statistilises masintõlkes. Juh. M.Fišel.
Keili Sellik. Automaatse sisukokkuvõtja töö hindamine. Juh. Kaili Müürisep.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) / Computational Linguistics
Heigo Lepla. Filmi produtseerimisega seotud mõistete leksikaal-semantiline analüüs. Juh. Heili Orav.

2007

Informaatika (3-a) / Computer Science
Eveli Saue. Eestikeelsete ajaväljendite automaatne eraldamine. Juh. Margus Treumuth.
Merli Uus. Ülevaade tõlkimismudelitest statistilises masintõlkes. Juh. Mark Fišel.

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) 4-a / Computational Linguistics
Anni Oja. Internetikeele analüüsikeskkonna loomine: keelekorpus portaali rate.ee baasil. Juh. M. Koit

Eesti ja soome-ugri keeleteadus (arvutilingvistika) 3-a / Computational Linguistics

Alvin Raat. Transpordi ja transpordivahenditega seotud mõistete leksikaal-semantiline analüüs. Juh. Heili Orav.

Erkki Liba. Audiovisuaalne kõnesüntees eesti keeles. Juh. Einar Meister (TTÜ).

2006

Informaatika (4-a) / Computer Science
Mark Fišel. Estonian Speech Prosody Generation using Neural Networks. Juh. Meelis Mihkla (Eesti Keele Instituut), M. Koit. III preemia HTM Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

Informaatika (3-a) / Computer Science
Kadri Kajaste. Eestikeelsete tekstide statistiline morfoloogiline ühestamine TreeTaggeriga. Juh. Kaili Müürisep.
Mait Kommusaar. Infotehnoloogia terministandardi projekti teisendamine TBX kujule. Juh. Heiki-Jaan Kaalep.
Rauno Ots. Sisukokkuvõtete märgendamine. Juh. Kaili Müürisep.
Taavi Pehme. Launching the development of Jibiki platform under MS Windows OS and implementing the prototype of a user-interface expansion. Juh. Mathieu Mangelot-Nagata (INALCO, Prantsusmaa), M. Koit.

Infotehnoloogia (3-a) / Information Technology Martin Grünberg. Eesti WordNeti sidumine MSQL andmebaasiga, kasutajaliidese loomine. Juh. Neeme Kahusk.

2005

Informaatika (4-a) / Computer Science
Aleksandr Aleksandrov. "Bhagavadgita" kui eesti-vene parlleelkorpuse osa (vene k). Juh. Heiki-Jaan Kaalep.
Mai-Liis Karring. Töögraafiku koostamise programm. Juh. M. Koit.
Taavet Kikas. Dialoogiaktide automaatne tuvastamine eestikeelsetes dialoogides otsustuspuude abil. Juh. M. Koit. HTM üliõpilastööde konkursi diplom.
Kristiina Kurg. Katsetused eesti keele grammatikakorrektori loomisel. Juh. Heli Uibo.
Katrin Tsepelina. Eesti keele süntaksipuude teisendamine fraasistruktuurist sõltuvusstruktuuri. Juh. Heli Uibo.

Arvutuslingvistika eriala (4-a) / Computational Linguistics
Katrin Pükke. Liikumise ja paiknemisega seotud verbide semantika arvutirakenduste jaoks. Juh. Heili Orav.
Birge Talve. Tekstide kaudu tuvastatud eesti keele tesaurusest puuduvad sõnatähendused. Juh. Kadri Vider.
Kristel Uiboaed. Sõnaseletuste genereerimine tesauruse info põhjal. Juh. Kadri Vider.

Informaatika (3-a) / Computer Science
Krista Liin. Eesti-saksa paralleelpuudepanga paralleelistamine fraasitasandil. Juh. Heli Uibo.
Andres Luuk. Eestikeelne ristsõnamäng Scrabble'i eeskujul. Juh. Kadri Vider.
Kristel Madiste. Luuletuste genereerimine eesti keeles. Juh. Kaili Müürisep.
Katrin Toe. Aliase simulaatori programmeerimine. Juh. Neeme Kahusk.

Arvutuslingvistika eriala (3-a) / Computational Linguistics
Kristel Uiboaed. Sõnaseletuste genereerimine tesauruse info põhjal. Juh. Kadri Vider.

2004

Informaatika / Computer Science
Aleksei Ivanov. Bussiinfo dialoogsüsteem. Juh. M. Koit.
Emilia Käsper. Eesti keele lausete automaatne genereerimine. Juh. K.Müürisep.
Janek Press. Riistvaraline pilditöötlus. Juh. M.Koit. HTM üliõpilastööde konkursi diplom.
Oleg Stroganov. Latentne semantiline analüüs. Semantiline infootsing tekstist. Juh. M. Koit.

Arvutuslingvistika eriala / Computational Linguistics
Helen Nigol. Puude pankade teooriast ja praktikast eesti keele puude pangale mõeldes. Juh. Heli Uibo. Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde võistlusel 2. preemia
Kadri Kerner. Sõnatähendused tekstides ja tesauruses ühestajate erimeelsuste põhjal. Juh. Kadri Vider.
Tarmo Truu. Reisiinfodialoogide makrostruktuur. Juh. Haldur ?m.

2003

Lauri Lunt. Eesti keele grammatikakontrollija: esimesed sammud. Juh. Heli Uibo.
Mart Saral. Kahetasemeliste reeglite translaator. Juh. Heli Uibo.

2002

Informaatika / Computer Science
Aigar Sirel. Eesti keele kahetasemelise morfoloogia sõnastike automaatne täiendamine. Juh. Heli Uibo.
Kadri Pirn. Graafiline kasutajaliides korpuse käsitsi süntaktiliseks märgendamiseks. Juh. Kaili Müürisep.
Margus Treumuth. Eestikeelne dialoogsüsteem lennuinfo andmebaasi liidesena. Juh. Mare Koit.
Andrei Solntsev. Protseduraalsete teadmiste interpretaatori väljatöötamine intelligentsetele süsteemidele. Juh. Mare Koit.

Arvutuslingvistika eriala / Computational Linguistics
Lilian Ariva. Ülevaade eesti keele automaattöötluse tarkvarast ja selle kasutamise katse luule analüüsil. Juh. Mare Koit.
Liina Eskor. Dialoogiaktid võlur Ozi tehnikaga kogutud dialoogides. Juh. Maret Kullasaar.


Diplomitööd / Diploma

2005

Jevgeni Kalbin. Mõistmise modelleerimine kahemõõtmelises ruumis tegutseva roboti näitel. Juh. M. Koit

2004 Pilleriin Mutso. Automaatne sisukokkuvõtete tegemine eestikeelsetest ajalehtedest: parameetrid ja hindamine. Juh. K.Müürisep.


Semestritööd / Term Papers

2005

Taavet Kikas. Rituaalide tuvastamine eestikeelsetes dialoogides otsustuspuude abil. Juh. M. Koit.
Kristiina Kurg. Automaatne grammatikakontroll: eeluuringud eesti keele grammatikakorrektori loomiseks. Juh. Heli Uibo.

2004

Mark Fišel. Dialogue Act Recognition using Artificial Neural Networks. Juh. M. Koit.
Arina Gusseva. Veebipõhise kohtumiste kavandaja üks moodul. Juh. M. Koit.
Emilia Käsper. Eesti keele süntaksi automaatne genereerimine. Juh. Kaili Müürisep.

2003

Jaanus Hansen. Morfoloogilise analüaatori testimise keskkond. Juh. Heli Uibo.
Aleksei Ivanov. Bussiinfo dialoogsüsteem. Juh. Mare Koit.
Mai-Liis Karring. Abiprogramm meditsiinilise osakonna vanemõele kuu töögraafiku koostamiseks. Juh. Mare Koit.
Jaanika Luik. Ilmateadete automaatne mõistmine. Juh. Mare Koit.
Lauri Lunt. Eesti keele grammatikakontrollija: esimesed sammud. Juh. Heli Uibo.
Janek Press. Riistvaraline pilditöötlus. Juh. Mare Koit.
Katrin Tsepelina. Ajakirja "Kroonika" internetiarhiivi teisendamine tekstikorpuseks. Juh. Heli Uibo.

2002

Mart Saral. Regulaaravaldiste kompilaator. Juh. Heli Uibo.
Aigar Sirel. Eesti keele kahetasemelise morfoloogia sõnastike indekseerimine Ü. Viksi tüübisteemi järgi. Juh. Heli Uibo.

2001

Kadri Pirn. Kasutajaliides käsitsi süntaktiliseks märgendamiseks. Juh. Kaili Müürisep.
Andrei Solntsev. Teadmusbaasiga töötava ekspertsüsteemide kesta MAKET_xx abil konstrueeritud algoritmide interpretaator. Juh. Mare Koit.